Terms

Algemene voorwaarden Dumoco+

Wanneer u (“u”) zich aanmeldt bij een Dumoco Service (“Service”) via de Dumoco+ app, gaat u akkoord met alle voorwaarden van deze Overeenkomst (“Overeenkomst”). De Dumoco+ app, is een door BetterPoints uitgegeven app in opdracht van Dumoco.

Lees de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig door, aangezien deze de Overeenkomst tussen u en Dumoco ("Dumoco") vormen. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, mag u de Dienst niet gebruiken en dient u zich niet te registreren.

Gebruikersovereenkomst

U moet akkoord gaan met alle voorwaarden in deze Overeenkomst om een geautoriseerde gebruiker van de Service te worden of te blijven. Zoals gebruikt in deze Overeenkomst, betekent "wij" en "ons", Dumoco of opvolger van Dumoco.

Recht op gebruik

Uw recht om de Service te gebruiken is onderworpen aan alle beperkingen, voorwaarden en beperkingen zoals die zijn overeengekomen bij de registratie. We kunnen elk aspect van de Service op elk moment wijzigen, opschorten of stopzetten, inclusief de beschikbaarheid van een Service-functie, database of inhoud. We kunnen ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies en aspecten van de Service of uw toegang tot delen of de gehele Service beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

Leeftijd

U verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat u ten minste 14 jaar oud bent.

Gedragscode

U stemt ermee in de Service te gebruiken in overeenstemming met de volgende Gedragscode:

 1. U houdt alle informatie die u via de Service wordt verstrekt als privé en vertrouwelijk en geeft dergelijke informatie aan niemand zonder de toestemming van de persoon die deze aan u heeft verstrekt;
 2. U zult de Service niet gebruiken voor enige vorm van intimidatie of aanstootgevend gedrag, inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen van berichten, foto's of opnames die lasterlijke, lasterlijke, beledigende of lasterlijke uitspraken bevatten, of racistische, pornografisch, obsceen, of aanstootgevende taal;
 3. U zult de Service niet gebruiken om de privacyrechten, eigendomsrechten of andere rechten van een persoon, bedrijf of organisatie te schenden;
 4. U zult geen punten en/of beloningen overdragen, berichten, foto's of opnames plaatsen of de Dienst gebruiken op een manier die
  1. frauduleus of anderszins onwettig is of in strijd is met de wet,
  2. inbreuk maakt op, plagiaat pleegt of inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten of handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten.
 5. U zult de Service niet gebruiken om materiaal te verspreiden, promoten of anderszins te publiceren dat een verzoek om fondsen, advertenties of verzoeken om goederen of diensten bevat.
 6. U zult op geen enkele manier persoonlijke informatie plaatsen of verzenden, inclusief, maar niet beperkt tot, e-mailadressen, telefoonnummers, postadressen via uw openbaar geplaatste informatie.
 7. U houdt slechts één Dumoco-account aan. Het verdienen van Dumoco+ punten met meerdere accounts is strikt verboden en zal resulteren in het beëindigen van één, meerdere of alle accounts.
 8. Dumoco-uitdagingen hebben doelen die worden gefinancierd en vastgesteld door haar partners, en ze zijn geconfigureerd om bepaalde meetwaarden te meten die deel uitmaken van de evaluatie van de uitdaging. Er wordt aangenomen dat mensen het Dumoco-systeem zullen gebruiken in de geest van de doelen van de uitdaging, maar van tijd tot tijd ontdekken we dat mensen de Dumoco-app gebruiken tegen de geest van de uitdaging in om een oneerlijk voordeel te behalen. Een voorbeeld hiervan is het meerdere keren starten en stoppen van activiteiten in een enkele reis om het aantal bijgehouden reizen ten onrechte op te drijven. Dit geeft de gebruiker een oneerlijk voordeel om meer Lotrijtickets en/of Punten te verdienen dan waar ze normaal recht op zouden hebben, waardoor hun kansen om te winnen abnormaal worden vergroot en ze mogelijk een voorsprong hebben op anderen bij een uitdaging. Deze activiteit is niet in de geest van de Dumoco-uitdagingen, die mensen willen aanmoedigen en motiveren om actiever te worden en een gezonder en gelukkiger leven te leiden. We hebben algoritmen ingebouwd in het systeem om dit soort activiteiten te detecteren. Het opsplitsen van een enkele reis in meerdere activiteiten met als enig doel kunstmatig een doel te halen, kan ertoe leiden dat u wordt gediskwalificeerd voor een prijstrekking, dat punten van uw account worden verwijderd en/of dat u wordt uitgesloten van het gebruik van de Dumoco-app.

Aanbiedingen en transacties

 1. Dumoco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het inwisselen en kosten van frauduleuze en/of vervalste vouchers of coupons. Dit is de volledige verantwoordelijkheid van de Dumoco-partner (handelaar of andere organisatie) en niet van Dumoco.
 2. Op elk aanbod zijn individuele voorwaarden van toepassing. Neem contact op met de betrokken Dumoco-partner voor alle details. Dumoco behoudt zich het recht voor om aanbiedingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen of te wijzigen.

Jouw verantwoordelijkheden

Als uw account inactief is (geen geregistreerde activiteiten en/of transacties) gedurende 12 maanden of langer behouden wij ons het recht voor om uw account te beëindigen.

Aansprakelijkheid

We sluiten uitdrukkelijk, voor zover toegestaan door de wet, alle aansprakelijkheid van Dumoco, haar directeuren, werknemers of andere vertegenwoordigers, hoe ook ontstaan, uit voor enig verlies geleden als gevolg van uw gebruik van de Service of betrokkenheid op enigerlei wijze bij Dumoco. U erkent dat het gebruik van de Service of betrokkenheid op enigerlei wijze bij Dumoco geheel op eigen risico is.

Dumoco is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade of verlies van reputatieschade aan u door geassocieerd te zijn met Dumoco door lid, partner, handelaar of enige andere betrokkenheid bij Dumoco te zijn.

Privacy en gebruik van informatie

Door toegang te krijgen tot de diensten, gaat u ook akkoord met onze privacyverklaring.

U erkent dat (a) we de veiligheid of privacy van informatie die u via internet en uw e-mailberichten verstrekt niet kunnen garanderen, en u vrijwaart ons van alle aansprakelijkheid in verband met het gebruik van dergelijke informatie door andere partijen; (b) wij zijn niet verantwoordelijk voor, en hebben geen controle over, het gebruik door anderen van informatie die u aan hen verstrekt en u dient voorzichtig te zijn bij het selecteren van de persoonlijke informatie die u via de Service aan anderen verstrekt; en We kunnen de juistheid van de informatie die door andere gebruikers van de Service wordt verstrekt niet garanderen en nemen geen verantwoordelijkheid voor het verifiëren ervan.

U mag de Dienst niet gebruiken voor onwettige of immorele doeleinden. U mag geen informatie over gebruikers verzamelen of anderszins verzamelen, inclusief e-mailadressen, postcodes en andere persoonlijke informatie.

Door toegang te krijgen tot de Service gaat u ermee akkoord dat u de inhoud uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik zult gebruiken. Niets van de inhoud mag worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, verzonden, opgeslagen, verkocht of gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Bewaking van informatie

We behouden ons het recht voor om alle advertenties, openbare berichten te controleren om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de inhoudsrichtlijnen die van tijd tot tijd van toepassing kunnen zijn.

Verwijdering van informatie

Hoewel we niet elk bericht of ander materiaal dat door gebruikers van de Service is geplaatst of verzonden, kunnen en kunnen beoordelen, en we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze berichten of materialen, behouden we ons het recht voor, maar zijn we niet verplicht, om te verwijderen, verplaatsen of berichten of materialen bewerken, inclusief maar niet beperkt tot openbare berichten en berichten, die wij, naar eigen goeddunken, in strijd achten met de hierboven uiteengezette Gedragscode of enige toepasselijke inhoudsrichtlijnen, of anderszins onaanvaardbaar zijn. U blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van openbare berichten en ander materiaal dat u uploadt naar de Service of gebruikers van de Service.

Beëindiging van toegang tot service

We kunnen, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de gehele of een deel van de Service op elk moment beëindigen of opschorten, met of zonder kennisgeving, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schending van deze Overeenkomst. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, kan elke frauduleuze, beledigende of anderszins illegale activiteit, of die anderszins het genot van de Service door anderen kan beïnvloeden, naar eigen goeddunken een reden zijn om uw toegang tot de gehele of een deel van de Service te beëindigen, en u kunt worden doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties. Elke beloningswaarde in uw account wordt onmiddellijk verbeurd.

Vertrouwelijke informatie

De Service bevat informatie die eigendom is van ons, onze partners en onze gebruikers. We claimen volledige auteursrechtelijke bescherming in de Service. Informatie die door ons, onze partners of gebruikers van de Service is geplaatst, kan worden beschermd, ongeacht of deze al dan niet wordt aangemerkt als eigendom van ons of van hen. U stemt ermee in dergelijke informatie op geen enkele manier te wijzigen, kopiëren of verspreiden zonder eerst de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke informatie te hebben gekregen. Alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de Service en de inhoud ervan (inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, de tekst, afbeeldingen en alle software en broncodes die verband houden met de Service) zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Dumoco of worden anderszins gebruikt door Dumoco zoals wettelijk toegestaan.

Service Level

U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor opschorting van de Dienst, ongeacht de oorzaak van de onderbreking of opschorting. We kunnen de Service of de beschikbaarheid ervan op elk moment stopzetten of wijzigen en u kunt op elk moment stoppen met het gebruik van de Service.

Veiligheid

Uw account is privé en mag door niemand anders worden gebruikt. U bent verantwoordelijk voor alle gebruik of activiteit op de Service door gebruikers die uw login en wachtwoord gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van uw login en wachtwoord door een derde partij.

Externe links

Deze website kan links bevatten naar andere internetsites/websites en bronnen en/of diensten die eigendom zijn van en/of beheerd worden door deelnemende bedrijven en/of derden (externe links). Deze zijn voorzien voor uw gemak en wij zijn niet verantwoordelijk voor en geven geen garanties of verklaringen met betrekking tot externe links en zijn niet verantwoordelijk voor of aansprakelijk met betrekking tot de inhoud of uw gebruik van externe links. We raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van dergelijke externe links te lezen voordat u ze gebruikt. Uw gebruik van Externe Links is daarom geheel op eigen risico.

Vergoeding

U stemt ermee in om Dumoco, zijn directeuren, zijn functionarissen, zijn werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten, schade, verliezen, kosten en andere uitgaven in verband met vorderingen of acties die tegen Dumoco zijn ingesteld uit enige schending door u van deze Algemene voorwaarden, klachten van andere partijen tegen u of andere aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw gebruik van deze Service. U zult zo volledig als redelijkerwijs vereist is meewerken aan de verdediging van een claim. We behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u; op voorwaarde echter dat u aansprakelijk blijft voor een dergelijke claim.

Geen garanties

U erkent dat de Service wordt geleverd zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. U erkent dat het gebruik van de Dienst volledig op eigen risico is. We vertegenwoordigen of onderschrijven niet de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enig profiel, advies, mening, verklaring of andere informatie die wordt weergegeven, geüpload of gedistribueerd via de Service door Dumoco, onze partners of een gebruiker van de Service of een andere persoon of entiteit. U erkent dat het vertrouwen op een dergelijke introductie, mening, profiel, advies, verklaring of informatie en elke daaruit voortvloeiende deelname of actie op eigen risico is.

We vertegenwoordigen of onderschrijven niet de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van een introductie, advies, mening, verklaring of andere informatie die wordt weergegeven, geüpload of gedistribueerd via de Service door Dumoco of een gebruiker van de Service of een andere service. Als u de Service nu of na het plaatsen van een kennisgeving van wijzigingen in deze Overeenkomst blijft gebruiken, betekent dit een bindende aanvaarding door u van deze Overeenkomst of eventuele latere wijzigingen. We doen geen verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of de inhoud ervan (inclusief, maar niet beperkt tot, meningen of opmerkingen) anders dan die vereist door de wet. Alle informatie en/of gegevens die in en/of op deze Dienst zijn opgenomen, worden slechts ter informatie ter beschikking gesteld. Uw gebruik van dergelijke informatie en/of gegevens is dan ook geheel op eigen risico.

De Service wordt gedistribueerd op een "as is"-basis. We garanderen niet dat deze Service ononderbroken of foutloos zal zijn. Er kunnen vertragingen, weglatingen en onderbrekingen zijn in de beschikbaarheid van de Dienst.

We sluiten uitdrukkelijk, voor zover toegestaan door de wet, alle aansprakelijkheid van Dumoco, haar directeuren, werknemers of andere vertegenwoordigers, hoe ook ontstaan, uit voor enig verlies geleden als gevolg van uw gebruik van deze Service of betrokkenheid op enigerlei wijze bij Dumoco.

Service-inhoud, meningen en advies

De inhoud, inclusief maar niet beperkt tot berichten, commentaar, blogs, nieuws en advies, van de Service vormt geen advies en er mag niet op worden vertrouwd bij het nemen of nalaten van een beslissing. Alle inhoud is uitsluitend bedoeld voor amusements- en/of informatiedoeleinden en is niet bedoeld en mag niet worden opgevat als specifiek advies in een bepaalde omstandigheid.

Wijzigingen

We kunnen deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen. Kennisgeving van wijzigingen in deze Overeenkomst zal op de Service worden geplaatst of via elektronische post worden verzonden, zoals we naar eigen goeddunken kunnen bepalen. Als u niet akkoord gaat met eventuele wijzigingen, moet u uw gebruik van de Service beëindigen. Als u de Service nu of na het plaatsen van een kennisgeving van wijzigingen in deze Overeenkomst blijft gebruiken, betekent dit een bindende aanvaarding door u van deze Overeenkomst of eventuele latere wijzigingen.

Openbaarmaking en andere communicatie

We behouden ons het recht voor om de informatie over uw gebruik van de Service en demografische gegevens te gebruiken in formulieren die uw persoonlijke identiteit niet onthullen. En door uw gebruik van de Service stemt u in met dergelijke openbaarmakingen en communicatie onder de voorwaarden van onze Privacyverklaring.

Toepasselijk recht

Dit beleid en deze toestemming maken deel uit van onze gebruiksvoorwaarden voor de Service en worden als zodanig beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. U stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve jurisdictie hebben om elk geschil of claim van welke aard dan ook op te lossen die voortvloeit uit of verband houdt met dit beleid en toestemming of anderszins voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens, en dat de wetten van Engeland en Wales regelt een dergelijk geschil of claim. Wij behouden echter het recht t om gerechtelijke procedures aan te spannen in elk rechtsgebied waar wij van mening zijn dat inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten of inbreuk op die voorwaarden plaatsvindt of afkomstig is. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving van het rechtsgebied van waaruit u deze Service gebruikt.

Opdracht

U hebt niet het recht om deze Overeenkomst of een van uw rechten op de Service aan iemand toe te wijzen. Dumoco heeft het recht om een of meer van haar rechten en plichten onder deze Overeenkomst of aan de Service over te dragen aan een derde partij. Bij de keuze van Dumoco, als de verplichtingen van Dumoco hieronder worden overgenomen door een derde partij, zal Dumoco worden ontheven van alle aansprakelijkheid onder deze Overeenkomst.

Bedrijfsgegevens

Dumoco is onderdeel van Mobiliteitsfabriek BV, gevestigd te Utrechtseweg 9 3811 NA Amersfoort,

Mobiliteitsfabriek BV is geregistreerd in Nederland onder kvk nummer: 59374675.